Úvod » Sportovní klub

Výroční zpráva a zápis z VČS 21/22

publikováno 07.01.2023

Výroční zpráva Sportovního klubu Skalický dvůr (SKSD) za

období 12. 2021-11.2022.

 

Klub má k 17.12.2022 240 členů. Členskou základnu tvoří z většiny (211 osob) děti a mládež do 19 let. Díky pandemii Covid 19 a současnému finančnímu tlaku však zaznamenává soustavný pokles. Členové jsou rozděleni do skupin podle stanov. Hlavní podíl dnes mají členové dočasní. Ti chodí pravidelně jezdit, o koně, areál a jezdeckou přípravu ostatních se ale nestarají. Řádní členové, tj. i mimo tréninky docházející a mající svůj služební den, se starají o koně, pečuji o areál, trénují či cvičí ostatní. Z nich jsou podle finančních možností vybraní ti nejzkušenější, kteří jsou za tréninky i placeni. Členské příspěvky se dělí na řádné a mimořádné. V současnosti je stanovena výše řádných na 6000,- Kč ročně (500,- Kč/měsíc). Účastníci kurzů a soustředění se po jejich jednorázovém zaplacení stávají dočasnými členy klubu (v případě kurzů na období jednoho roku, u soustředění šesti měsíců). Dočasnými členy klubu jsou rovněž děti z přípravky, které dochází k tréninkům pravidelně. Částky zaplacené dočasnými členy nad limit 500,- Kč/měsíc jsou mimořádným členským příspěvkem a slouží k pokrytí zvýšených nákladů spojených s pořádáním těchto akcí oproti běžnému provozu. Přechod mezi dočasným a řádným členstvím je omezen pouze ochotou zapojit se do práce, dovednostmi člena. V průběhu členství k přechodům dochází často, řádné členství je dost náročné.

 Máme také čestné členy, což jsou ti, kdo se již po aktivně odsloužených letech nemohou pravidelně zapojovat do chodu klubu, ať z důvodu studia, práce či jiných okolností. Tito členové, jelikož se nemohou pravidelně věnovat práci v klubu tak jako dříve, ale stále mají chuť občas pomáhat a jezdit na koních jsou, od členských příspěvků osvobozeni. Jejich přínosem je práce pro spolek, v současnosti je jich šest.

  O metodiku, provoz klubu a všeobecnou organizaci se starají Milan Adámek, Kamila Adámková, Patricie Škulavíková. O technickou podporu hlavně Adam Kutálek, Jan Adámek, Karel Roubík, Bára Ponikelská, Petra Skoupilová.

      Nadále neprovozujeme výkonnostní sport, ač to přináší značné omezení v možnosti získávání sponzorů i např. dotací od MS kraje.

      Podpora sportu ze strany státu poskytovaná přes NSA (Národní sportovní agentura), která vypisuje dotační programy, se neustále mění. Pro rok 2022 se nás týkal pouze program „Můj klub 2022“), kde došlo ke změně kritérií a zvýšení částky dotace na člena, nicméně byl silně podporován výkonnostní sport, masový méně. Činila rekordních 379980,-Kč. Podpora provozu a údržby se nás však už netýkala, výpomoc s financováním provozu je poskytovaná pouze těm, kdo mají sportoviště vlastní či pronajatá od státu nebo samospráv, takže v součtu jsme na tom byli stejně jako v roce 2021. Z programu „MK2022“ jsme částečně zajišťovali prostředky na platy pro realizační tým klubu, trenéry, instruktory.

       Od statutárního města Frýdek-Místek jsme obdrželi dotaci 40000,-Kč, kterou jsme využili na částečnou úhradu krmiva a podkovářských prací.

       Pro následující rok 2023 jsme podali žádosti opět u NSA a SMF-M. NSA vypsané dotace v nových programech „Můj klub 2023“ a „Můj klub 2023 Pohyb a zdraví“, které se nás týkají, byly silně sníženy, byla zpřísněna kritéria pro jejich poskytování směrem ku prospěchu výkonu proti masovosti, takže pro nás došlo k snížení možné výše na 187300,- Kč, kdy tato částka může být ještě snížena.

      Díky této situaci, v době růstu cen, energií, krmiva, PHM a celkové inflací, dojde min. k podstatnému omezení počtu placených trenérů a instruktorů, tím omezení vedených tréninků řádných členů. V případně dočasných členů dojde k vyššímu přenosu financování na rodiče formou mimořádných příspěvků, což nejspíše přinese další úbytek členské základny. Výkonnostnímu sportu se přesto věnovat nebudeme, hlavně pak z důvodu, že vytvořením malého závodního družstva vzniká i družstvo druhé, daleko větší, nezávodní, které však bývá bráno jako družstvo pracovní, s daleko menšími možnostmi sportovního vyžití a více povinnostmi než to závodní, což děti vidí jako nespravedlnost a v důsledku je od sportu odrazuje. Bohužel, v NSA to vidí jinak. Členové klubu měli v sezóně k dispozici 13, později 12 koní, jednoho osla a cca jedenáct hektarů plochy pro sportování a další využití. Výcvik přípravky a dočasných členů, péči o koně a stáje v této sezóně zvládalo průměrně 40 řádných členů klubu, kteří mají práci přidělenu podle schopností a dovedností. Z nich je v průběhu roku 2022 placeno 12 osob, z toho osm na DOPP, dvě jako mimořádná občanská výpomoc a jako OSVČ jsou placeny dvě osoby.

       Příjmy a výdaje za minulé účtovací období jsou v přiložené „Sestavě příjmů a výdajů za rok 2021“, vypichuji ale rekordní výběr členských příspěvků, který činil 1324192,- Kč, je nutno ale dodat, že v částce jsou již zahrnuty i příspěvky části dočasných členů na rok 2022.

 

  Významnou činností je i organizování největších klubových akcí, a to celoročního náboru členů v rámci přípravky pro děti od 6 let, víkendových soustředění a pěti turnusů prázdninového "Léta na koních". Mimo pravidelné tréninky ježdění, ostatní tréninky v areálu, vyjížďky a ostatní tréninkové aktivity v okolním terénu byly realizačním týmem organizovány 4 prodloužené víkendy s tréninkovým soustředěním pro přípravku, které byly letos plně obsazeny ve všech termínech. Pro letošní zimní období jsme se rozhodli nepřerušovat přípravku, vytvořili jsme pro ni nový formát společného tréninku soustředěného na soboty a neděle. Organizaci a vedení týmu v ní zajišťují Kamila a Kateřina Adámkovy. Dále byla zorganizována jarní i letní tréninková soustředění v parkurovém a drezurním výcviku, která byla vedena týmem tvořeným dvojnásobným vítězem velké pardubické Karlem Zajkem, Patricii Škulavíkovou, Petrou Skoupilovou, Ladou Kameníkovou a Nikolou Dvořákovou. Velký přínos byl i v tom, že jsme letos pořádali dvě větší úspěšné akce. První byla „malá licence” pro všechny členy klubu, kde museli složit základní zkoušky výcviku jezdce a to jak praktické, tak teoretické. Další velkou akcí byly stejným týmem po dlouhé přestávce pořádané přátelské závody v jezdectví „Skalický koník 2022“, které probíhaly jak v drezuře, tak parkuru. Akce se vydařila a měla velkou úspěšnost a skvělé ohlasy. Celý den se vedl v přátelském duch a skvělé atmosféře. Měl 80 startů a velký úspěch. Proto uvažujeme pro příští rok tuto akci zrealizovat opět. Na Skalického koníka nám byli velkými sponzory JP Proskovice a Olešná Family park. Sezónní Hubertovu jízdu jsme pořádali na konci října, čímž jsme uzavřeli hlavní jezdeckou přípravu. Mimo sport jsme měli Velikonoční, Vánoční a Novoroční posezení. V rámci poskytování výpomoci a náboru spolupracujeme s Dětskými domovy (poskytli jsme mj. materiální dar a čtyřikrát vozili děti z Dětského domova Na Hrázi), mateřskými a základními školami z Frýdku-Místku a okolí. Dále spolupracujeme se Ski Klubem Ramzová, skauty z Dobré. Jsme poskytovatelem výkonu trestu obecně prospěšných prací pro P a MS Frýdek-Místek, což nám velmi pomáhá při údržbě a dalších činnostech, nicméně přináší i zvýšený dohled a  administrativu.

                       e Skalici 10.12.2022                                                              Milan Adámek-předseda klubu.

 

 

 

Zápis z výroční členské schůze Sportovního klubu Skalický dvůr (SKSD), svolané výkonným výborem na 14.00 hodin dne 17.12.2022 do areálu SKSD, Skalice 77, Frýdek-Místek.

 

Program:          Předvedení a schválení výroční zprávy 21/22 včetně účetní závěrky 2021

           Schválení výsledků hospodaření za rok 2021 a seznámení s předběžným

               hospodařením za rok 2022

           Členské příspěvky

           Schválení tréninkových plánů klubu pro rok 2023

           Organizační záležitosti klubu pro rok 2023.

 

Počet řádných členů klubu s právem hlasujícím je k datu konání schůze 24, schůze se z nich zúčastnilo15, byla tedy usnášeníschopná.

Jednací řád byl navržen a schválen hlasy všech přítomných. Předsedajícím schůze byl 15 hlasy zvolen Milan Adámek, o závěru se hlasuje u každého bodu zvlášť.

 

1. Členské schůzi byla k projednání a diskusi předložena výroční zpráva spolku spolu s účetní uzávěrkou za rok 2021 (v příloze zápisu VČS), vše bylo v předvedené formě schváleno.

Bez diskuze pro: 15 zdržel se 0 proti: 0.

2. Výsledky hospodaření v roce 2019 byly bez připomínek schváleny.

Diskuze 0 pro: 15 zdržel se: 0 proti:0

3. Řádné členské příspěvky pro rok 2023 jsou stanoveny na 500,-Kč/měsíčně. Nad tento limit jsou platby členů mimořádným členským příspěvkem a slouží k pokrytí zvýšených nákladů spojených s pořádáním akcí nad standardní provoz klubu (soustředění, kurzy, závody, individuální tréninky…).

Diskuze: 0 pro: 15  zdržel se: 0 proti: 0

4. Realizační tým sestaví plán služeb a tréninků pro rok 2023. Jednotliví trenéři, instruktoři a jimi pověření členové budou mít vypsané tréninkové a výcvikové jednotky, na které se budou členové hlásit dle svých možností, o tréninkových jednotkách budou vedeny záznamy. Každý  člen se musí dle rozpisu minimálně 1x týdně účastnit jezdeckého tréninku či jiné tréninkové aktivity. Ostatní tréninky jsou volně přístupné dle možností. Rozpis víkendových soustředění a Léto na koních 2023 budou stanoveny podle situace a aktualizace průběžně zveřejňovány na informačním kanálu klubu. Vzhledem k jiným povinnostem jsou nuceny značně omezit svou trenérskou a ostatní činnost Patricie Škulavíková a Petra Skoupilová, jejich úkoly přebírají Lada Kameníková, Nikol Dvořáková, Kamila a Kateřina Adámkovy.

Diskuze 0 pro: 15 zdržel se: 0 proti: 0

5. Organizační záležitosti: byly projednány a) rozpis služeb u koní, b) organizace přípravky, tréninku a přípravy „Léta na koních 2023", c) Skalický koník 2023 d) projednání opatření souvisejících se snížením nákladů klubu a nutnosti růstu příjmů klubu v návaznosti na současnou a předpokládanou inflací.

 

 

Přílohy: - výroční zpráva s účetní uzávěrkou za rok 2021

 - prezenční listina řádných členů spolku s volebním právem

 

Zapsal Milan Adámek, ověřila za kontrolní komisi Patricie Škulavíková

 

17.12.2022 

                  

…………………………………..                                               ………………………………..

Milan Adámek                                                                  Patricie Škulavíková

předseda SKSD                                                            za kontrolní komisi SKSD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Celková sestava přijmů a výdajů za rok 2021 Sportovní klub Skalický dvůr

 

 

Příjmy celkem:

1830001,1

Výdaje celkem

1870428,8

Rozdíl

 

-40427

z toho:

 

z toho:

 

NSA MK2021

NSA PaÚ2021

 

Služby

26734,8

 materiál

 

   

 

reklamace, vratky, benefity

 

provozní materiál

53996,05

 

 

 

členské příspěvky

1324192

krmivo

155371,14

 

 

 

dotace NSA MK2021

266332,5

materiál na údržbu

127500,36

 

35475,16

 

dotace NSA PaÚ2021

91143,5

sportovní materiál

11077

 

 

 

dotace samospráva

40000

drobný hmotný majetek

24190

 

 

 

dotace SZIF

81598,25

Pohonné hmoty, palivo

39878,9

 

 

 

 

 

ostatní nákupy

95701,5

 

 

 

 

 

energie

60000

 

 

 

 

 

služby

 

 

 

 

 

 

členské příspěvky odchozí

500

 

 

 

 

 

nájmy

156612

 

 

 

 

 

telekomunikační služby

17404,32

 

 

 

 

 

ostatní služby

2676

 

 

 

 

 

služby na údržbu majetku

203967,48

 

55668,34

 

 

 

daně, poplatky

6554

 

 

 

 

 

splátky půjček

 

 

 

 

 

 

mzdy a odměny

519250

266332,5

 

 

 

 

trenerské a organ. služby

395750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
             

Zpracoval:                                         Milan Adámek

       

Schválil za kontrolní komisI:

Patricie Škulavíková DiS.

       
                                 

 

Komentáře

Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.

V diskuzi není zatím žádný příspěvek

Aktualita

Zimní přípravka.
Sezóna 2023/2024

Kalendář akcí

« 12 / 2023 »
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Nejbližší akce


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace